POLITYKA PRYWATNOŚCI

liter
poniżej

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu oraz Usług jest Usługodawca, tj. OfferCloud Sp. z o.o. , z siedzibą w Lublinie 20-810, ul. Bukszpanowa 4/3, REGON: 386846048, NIP: 9462699513, KRS: 0000856744
2.  Kontakt z OfferCloud Sp. z o.o. jako administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email [email protected].


§ 2 SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

1. Cel i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, adresu prowadzonej działalności gospodarczej, numeru rachunku bankowego, jak również innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług oraz realizację Umów przez Usługodawcę. Charakter Usług świadczonych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. rozpatrywania składanych skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym świadczeniu Usług oraz prowadzeniu Serwisu;
 3. realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Usługodawcę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. realizacji innych działań wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 1.  odpowiedni dla wykazania przez Usługodawcę prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń
 2. w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.

6. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

7. Usługodawca w niektórych sytuacjach może przekazywać dane osobowe Użytkowników do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku Usługodawca podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników i będzie przekazywać dane osobowe tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.


§ 3 ODBIORCY DANYCH

1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (np. firma programistyczna), operator poczty elektronicznej, operator płatności, kancelaria prawna, biuro rachunkowe.

2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.

4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

5. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z państw trzecich, powierzenie takie następować będzie w oparciu o odpowiednie wzory klauzul umownych lub decyzje komisji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności UE-USA, tj. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.).


§ 4 PRAWA PODMIOTU DANYCH

1. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało Usługodadwca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 5 INNE DANE

1. Usługodawca może przechowywać zapytania http/https, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http/https, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linku, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, informacje o urządzeniu Użytkownika, identyfikatory urządzeń mobilnych (np. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

 

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO

1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
2. Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 

§ 7 COOKIES I IDENTYFIKATORY UŻYTKOWNIKA

1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu– są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.
3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
4. Cookies strony internetowej są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
5, Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
7. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.
8. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
9. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań Użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę.
10. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 
 1. Google Analytics – zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
 2. Google Adwords – działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
 3. Google ReCaptcha – działania związane z bezpieczeństwem serwisu
 4. Apple Search Ads – działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore
 5. Facebook Ads – działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
 6. Smartlook – działania analityczne zachowań użytkowników serwisu w celach statystycznych
 
11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.