REGULAMIN PLATFORMY OGŁOSZENIOWEJ OFFERCLOUD

liter
poniżej

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa warunki, zasady oraz sposób
  świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod nazwą OfferCloud Marketplace (dalej: „Serwis”), będącego lokalną platformą ogłoszeniową oraz warunki i zasady korzystania z usług przez Użytkowników Serwisu, w szczególności zasady i tryb zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń oraz zasady kontaktu Użytkowników Serwisu.
 2.  Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu dostarczane są przez OfferCloud  Sp. z o.o. (zwaną dalej „Administratorem”), z siedzibą w Lublinie ul. Bukszpanowa 4 lok. 3, 20-810 Lublin, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podnumerem KRS: 0000856744, REGON: 386846048, NIP: 9462699513.
 3. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom Serwisu zawierania umów, poprzez zapewnienie możliwości zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie, ich publikacji i wyróżnienia a także wzajemnej komunikacji Użytkowników.
 4. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis jest uprzednia
  akceptacja niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 5. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  a) poczty elektronicznej – pod adresem: [email protected]
  b) poczty tradycyjnej – pod adresem: 20-810 Lublin, ul. Bukszpanowa 4 lok. 3

§ 2 DEFINICJE

Terminom pisanym w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery nadaje się znaczenie jak poniżej.

Cennik – wykaz opłat, stosowanych przez Administratora w ramach płatności za Usługi, do uiszczenia których zobowiązany jest Użytkownik oferujący Towary i zamieszczający ogłoszenie w Serwisie. Aktualny cennik usług oraz zasady płatności dostępne są pod adresem https://offercloud.pl/cennik/. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika oferującego Towary z Usług Serwisu jest uiszczenie opłaty w określonej wysokości.
Opłata – opłata za Usługi Administratora świadczone za pośrednictwem Serwisu takie jak: udostępnienie narzędzi do tworzenia Ogłoszenia, publikacja Ogłoszenia w Serwisie, promowanie Ogłoszenia w Serwisie.
Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach określonych przepisami prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Warunkiem skorzystania z Usług Administratora świadczonych w ramach Serwisu jest uprzednia akceptacja Regulaminu.
Użytkownik nabywający – Użytkownik korzystający z bezpłatnych usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w zakresie możliwości wyszukiwania w Serwisie Ogłoszeń (ofert sprzedaży nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych lub świadczenia usług) oraz komunikacji z Użytkownikami oferującymi Towary.
Użytkownik oferujący – Użytkownik korzystający z płatnych Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w zakresie funkcjonalności polegających na tworzeniu Ogłoszenia, jego publikacji, prezentacji oraz ewentualnemu promowaniu a także zapewnieniu możliwości komunikacji z Użytkownikami nabywającymi.
Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako Użytkownik nabywający Towary dokonuje z Użytkownikiem oferującym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera z Użytkownikiem oferującym Towary Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
Ogłoszenie – informacje oraz materiały (w tym zdjęcia) zamieszczane przez Użytkownika – oferującego, opisujące nieruchomość, rzecz, prawo majątkowe lub usługę oferowaną przez Użytkownika, inne istotne informacje na temat towaru czy warunki wykonania usługi, cenę lub wynagrodzenie za usługę, warunki złożenia zamówienia, jak również odbioru Towaru (albo jego dostawę) wraz kosztem.
Ogłoszenie Wyróżnione – Ogłoszenie wyróżnione w Serwisie na tle innych Ogłoszeń umieszczonych w Serwisie za odrębną Opłatą, której wysokość jest każdorazowo uzależniona od kategorii w której Ogłoszenie jest publikowane, rodzaju i sposobu wyróżnienia (promowania) Ogłoszenia oraz czasu trwania wyróżnienia Ogłoszenia w Serwisie.
Towar – oferowana przez Użytkownika, nieruchomość, rzecz ruchoma (nowa lub używana), prawo majątkowe bądź usługa, stanowiąca przedmiot Ogłoszenia. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
Usługa – usługa/usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w postaci: umożliwienia Użytkownikom tworzenia i zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie, umożliwienia Użytkownikom opcji zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług bądź innej umowy o charakterze cywilnoprawnym z Użytkownikiem, który odpowie na jego Ogłoszenie, zamieszczaniu i wyróżnieniu Ogłoszeń, utrzymywaniu platformy do kontaktów Użytkowników, umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zawierający informacje o zakresie, celu i zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora.; Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem https://offercloud.pl/polityka-prywatnosci .
Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1.  Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania jego zasobów, dodawania Ogłoszeń oraz kontaktu z innymi Użytkownikami niezbędne są łącznie: a. połączenie z siecią Internet;
  b. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet;
  c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie
  dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową
  usługę WWW, d. włączona obsługa plików cookies,
  e. korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej język programowania
  JavaScript,
  f. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej – adresu e-mail,
  g. aktywny numer telefonu komórkowego,
 2. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu uniemożliwienie dostępu osobom trzecim do danych Użytkowników, niemniej Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy
  w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niezgodnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego
  i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania funkcjonalności Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora.
 5. W przypadku awarii technicznej Serwisu spowodowanej wystąpieniem błędu
  technicznego w funkcjonowaniu Serwisu, za który odpowiedzialność ponosi
  Administrator, w wyniku której Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Serwisu i/lub nie może korzystać z funkcjonalności Serwisu (zamieszczanie Ogłoszeń, wyświetlanie, promowanie Ogłoszeń, komunikacja Użytkowników) Administrator przedłuża czas emisji Ogłoszeń aktywnych w czasie wystąpienia awarii technicznej. Czas przedłużenia wynosi odpowiednio: 24 godziny – w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 12 godzin do 24 godzin lub o czas trwania awarii technicznej – w przypadku awarii technicznej trwającej dłużej niż 24 godziny.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Tworzenie i publikowanie Ogłoszeń przez Użytkowników oferujących nie wymaga zakładania konta w Serwisie.
 3. Przeglądanie oraz wyszukiwanie Ogłoszeń w Serwisie przez Użytkowników
  nabywających nie wymaga zakładania konta w Serwisie.
 4. Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie umożliwia wyłącznie pierwszy inicjujący kontakt Użytkowników oraz wymianę informacji dotyczących preferowanej formy dalszej komunikacji, w tym wskazanie danych kontaktowych. Dalsza komunikacja Użytkowników odbywa się z pominięciem Serwisu w wybrany przez Użytkowników sposób (kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy).
 5. Użytkownikami oferującymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby które ukończyły 18 rok życia i nie zostały ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 6. Użytkownikami nabywającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną a także osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z Serwisu i zawierać umowy z Użytkownikami oferującymi Towary w zakresie w jakim mogą one nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie  z przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa wymagają
  zgody opiekuna prawnego Użytkownika do zawarcia umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie.
 7. Utworzenie Ogłoszenia jest możliwe po uzupełnieniu przez Użytkownika oferującego wszystkich wymaganych pól interaktywnego formularza ogłoszenia, w tym po podaniu danych osobowych i adresowych umożliwiających zawarcie umowy przez Użytkowników. Użytkownik oferujący ma możliwość przypisania Ogłoszenia do odpowiednich kategorii oraz skorzystania z opcji wyróżnienia Ogłoszenia.
 8. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora a także ewentualnych innych zgód wymaganych Regulaminem a następnie potwierdzenie publikacji Ogłoszenia odpowiednim przyciskiem.
 9. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika muszą być prawdziwe, nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników w szczególności co do istotnych cech Towaru i jego właściwości. W przypadku gdy Ogłoszenie zawiera zdjęcia – mogą one przedstawiać wyłącznie oferowany Towar.
 10. Przedmiotem Ogłoszenia mogą być: nieruchomości, rzeczy ruchowe (nowe lub używane), prawa majątkowe a także usługi.
 11. Ceny Towarów wskazywane w treści Ogłoszenia są zawsze cenami brutto. W przypadku zaoferowania przez Użytkownika oferującego Towary ich wysyłki jest on zobowiązany wskazać w treści Ogłoszenia możliwe formy wysyłki Towarów oraz ich cenę.
 12. Użytkownik oferujący na etapie tworzenia Ogłoszenia jest obowiązany wskazać (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza ogłoszenia) czy dokonuje sprzedaży (lub oferuje wykonanie usługi) jako osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej czy też działając jako Przedsiębiorca.
 13. W przypadku zamieszczenia Ogłoszenia jako Przedsiębiorca Użytkownik zobowiązany jest wskazać w formularzu ogłoszenia także dane identyfikacyjne/ rejestrowe firmy Użytkownika, w tym numer NIP. W treści takiego Ogłoszenia zamieszczone zostaną informacje o objęciu Użytkowników nabywających Towar ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie praw konsumentów.
 14. W przypadku zamieszczenia Ogłoszenia jako Przedsiębiorca osoba tworząca Ogłoszenie musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika. Administrator ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Użytkownika.
 15. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 16. Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 17. Wprowadzając do Serwisu w ramach Ogłoszeń jakiekolwiek materiały graficzne (także w formie zdjęć) Użytkownik gwarantuje, że materiały te nie naruszają praw osób trzecich a ich używanie i rozporządzanie tymi materiałami nie narusza praw osób trzecich.
 18. Użytkownik zamieszczając w treści Ogłoszenia materiały stanowiące utwory w
  rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania oraz promocji Serwisu, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych na
  następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
  wybranym.
 19. W przypadku gdy w stosunku do Administratora skierowane zostaną roszczenia mające związek z naruszeniem praw osób trzecich do utworów na skutek treści (zdjęć) zamieszczonych przez Użytkownika w Ogłoszeniu Użytkownik zwolni Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie a ponadto zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie Administrator poniósł w związku z takimi roszczeniami osób trzecich. W przypadku gdy przeciwko Administratorowi zostanie wszczęte postępowanie sądowe Użytkownik wstąpi do tego postępowania i zwróci Administratorowi poniesione
  w związku z nim koszty.
 20. Zabronione jest zamieszczanie w treści Ogłoszenia danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich – bez pisemnej zgody tych osób.
 21. Zakazane jest:
  a) zamieszczanie w Ogłoszeniach treści o charakterze bezprawnym,
  b) zamieszczanie Ogłoszeń nieprawdziwych (fikcyjnych) lub wprowadzających w błąd,
  c) umieszczanie w treści Ogłoszeń słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź naruszających dobra osobiste;
  d) zamieszczanie w Ogłoszeniach treści, zdjęć, grafik i tym podobnych, które naruszają prawa autorskie innych podmiotów;
  e) używanie w treści Ogłoszeń znaków towarowych innych podmiotów bez wyraźnej, pisemnej zgody tych podmiotów;
  f) zamieszczanie Ogłoszeń promujących inne serwisy internetowe w szczególności serwisy aukcyjne lub ogłoszeniowe;
  g) tworzenie Ogłoszeń zawierających treści erotyczne, ogłoszenia towarzyskie lub winny sposób niezgodne z założeniami Serwisu,
  h) tworzenie Ogłoszeń o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści, przemocy itp.;
  i) zamieszczanie Ogłoszeń, w których publikowane zdjęcia nie przedstawiają Towaru będącego przedmiotem Ogłoszenia,
  j) zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży/ oferowania: papierosów, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i środków psychotropowych, leków i produktów leczniczych, produktów zawierających treści pornograficzne, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, oraz innych podobnych;
  k) zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących towarów podrabianych (stanowiących naśladownictwo produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) oraz towarów naruszających prawa autorskie osób trzecich;
  l) zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Towarów co do których obrót jest zabroniony bądź podlega regulacjom szczególnym określonym w obowiązujących przepisach;
  m) zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży towarów pochodzących z
  kradzieży, rozboju lub innego przestępstwa;
  n) rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej ani innych tego rodzaju wiadomości (spam);
  o) wprowadzanie (a także próby wprowadzania) do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (w formie złośliwego oprogramowania, wirusów, plików szpiegujących).
 22. Każde Ogłoszenie zamieszczane w Serwisie może podlegać weryfikacji Administratora. 
 23. Administrator jest uprawniony do usuwania z Serwisu Ogłoszeń naruszających
  Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Opłata pobrana przez Administratora za zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie (w tym Opłata za wyróżnienie Ogłoszenia) nie podlega zwrotowi.
 24. Użytkownik oferujący poprzez zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wyraża zgodę na publikację Ogłoszenia również w innych serwisach partnerskich. Przez serwisy partnerskie należy rozumieć inne serwisy ogłoszeniowe z którymi Administrator nawiązał współpracę w zakresie redystrybucji ogłoszeń. Z tytułu publikacji Ogłoszenia w innych serwisach Administratora Użytkownik nie jest zobowiązany do wnoszenia dodatkowych opłat.
 25. Użytkownik oferujący zobowiązany jest do usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w przypadku sprzedaży Towaru stanowiącego przedmiot Ogłoszenia/ wykonania usługi stanowiącej przedmiot Ogłoszenia a także w przypadku dezaktualizacji Ogłoszenia.
 26. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, w szczególności za ich wiarygodność i prawdziwość.

§5 OPŁATY

 1. Usługa Administratora świadczona za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników oferujących, polegająca na umożliwieniu tworzenia i publikacji Ogłoszenia oraz promowaniu Ogłoszenia (Wyróżnione Ogłoszenie) jest płatna.
 2. Wysokość Opłaty jest uzależniona od rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika oferującego tj.: tworzenie i publikacja Ogłoszenia  w ramach określonej kategorii w Serwisie, usługa wyróżnienia Ogłoszenia w Serwisie i stanowi sumę opłat jednostkowych za poszczególne usługi. Wysokość opłat jednostkowych składających się na Opłatę jest uzależniona od:a) kategorii w ramach której publikowane jest Ogłoszenie, b) czasu publikacji Ogłoszenia w Serwisie, c) rodzaju i zakresu usługi wyróżnienia Ogłoszenia w Serwisie, d) czasu trwania wyróżnienia Ogłoszenia w Serwisie. Opłata należna za dane Ogłoszenie zostaje wyświetlona Użytkownikowi po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza Ogłoszenia, dodaniu zdjęć Towaru, wyboru kategorii w której Ogłoszenie będzie publikowane oraz rodzaju, zakresu i czasu trwania Wyróżnienia Ogłoszenia. Wykaz aktualnych opłat, stosowanych przez Administratora w ramach płatności za Usługi, do uiszczenia których zobowiązany jest Użytkownik oferujący Towary i zamieszczający ogłoszenie w Serwisie oraz zasady i dostępne formy płatności znajdują się pod adresem https://offercloud.pl/cennik/. Użytkownik będzie informowany każdorazowo w Serwisie w widoczny sposób o opłatach jednostkowych za wybierane usługi.
 3. Wszystkie opłaty jednostkowe oraz Opłata stanowiąca sumę opłat jednostkowych są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika oferującego Towary z Usług Serwisu jest uiszczenie Opłaty we wskazanej wysokości. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie (rozpoczęcie świadczenia Usługi)jest możliwa dopiero po uiszczeniu Opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 5. Użytkownik może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami wskazanymi w procesie wyboru danej usługi. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku i nie ponosi odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie. W przypadku wystąpienia problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z bezpośrednio z operatorem świadczącym usługę płatniczą.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nabywających jest bezpłatne.

§ 6 REALIZACJA

 1. Ogłoszenia, które są publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli w ramach danego Ogłoszenie Użytkownik nabywający prześle Użytkownikowi oferującemu zapytanie o Towar, w tym ofertę cenową poczytuje się, że doszło do zaproszenia do zawarcia umowy, które zostało skierowane do Użytkownika oferującego przez Użytkownika nabywającego.
 3. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 4. Za prawidłowe wykonanie umowy odpowiadają Użytkownicy Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych przez Użytkowników.
 5. Administrator nie pośredniczy w zawarciu ani w wykonaniu umów pomiędzy
  Użytkownikami Serwisu i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie inne roszczenia mogące wyniknąć z zawartych umów – takich jak roszczenia z tytułu rękojmi, za utracone korzyści itp.
 6. Administrator w ramach Serwisu umożliwia jedynie Użytkownikom tworzenie i publikację oraz promowanie i edytowanie Ogłoszeń oraz inicjującą komunikację Użytkowników w związku z prezentowanymi w Serwisie Ogłoszeniami.
 7. Zapłata ceny/ wynagrodzenia za Towar następuje z pominięciem Serwisu
  i Administratora.
 8. Użytkownik oferujący Towary będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany dopełnić wszelkich formalności (w tym prawno-podatkowych) związanych z prowadzoną w ramach działalności gospodarczej sprzedażą towarów bądź świadczeniem usług.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Serwisu, jego funkcjonalności w tym Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwis.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  – dane osobowe Użytkownika;
  – określenie zastrzeżeń i uwag w stosunku do Serwisu lub Usług świadczonych przez Administratora.
 3. Reklamację należy kierować na adres wskazany w §1 ust. 5 Regulaminu.
 4. Jeśli reklamacja będzie wymagała uzupełnienia/ doprecyzowania Administrator skontaktuje się w tym celu z Użytkownikiem z prośbą o jej uzupełnienie/ poprawienie.
 5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź na adres Użytkownika, który został podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator wskazuje, że Serwis, w tym jego wygląd, treść i układ graficzny chronione są prawami autorskimi Administratora oraz innymi prawami własności intelektualnej, takimi jak prawo ochrony na znak towarowy. Powyższe nie dotyczy Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. Zawarcie przez Użytkownika Umowy z Administratorem na świadczenie Usług w ramach Serwisu nie skutkuje przeniesieniem
  na Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich należących do Administratora.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmiany wyglądu i funkcjonalności Serwisu, przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości Usług świadczonych przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje w drodze publikacji zmienionej wersji Regulaminu w Serwisie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia zmian w życie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 6. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.