REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH WDROŻENIA ORAZ UTRZYMANIA SERWISU OGŁOSZENIOWEGO OFFERCLOUD

Terminom

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa warunki i zasady współpracy
  OfferCloud sp. z o.o. z Partnerem w zakresie wdrożenia i utrzymania oraz obsługi Serwisu ogłoszeniowego OfferCloud działającego w ramach portalu internetowego Partnera, warunki współpracy Stron w tym wysokość i zasady płatności prowizji należnej Partnerowi oraz zakres odpowiedzialności OfferCloud i Partnera.
 2. Warunkiem podjęcia współpracy przez OfferCloud i Partnera jest rejestracja Partnera poprzez założenie konta w panelu OfferCloud oraz akceptacja oferty OfferCloud i postanowień niniejszego Regulaminu w formie dokumentowej, tj. w formie elektronicznej i zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu współpracy.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu przez Partnera dochodzi do zawarcia umowy
  o współpracy OfferCloud z Partnerem na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba OfferCloud.

§ 2 DEFINICJE

 1. Terminom pisanym w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery nadaje się znaczenie jak poniżej.

a. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny również pod adresem https://offercloud.pl/regulamin-wspolpracy/.

b. OfferCloud – OfferCloud Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Bukszpanowa 4 lok. 3, 20-810 Lublin, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000856744, REGON: 386846048, NIP: 9462699513.

c. Partner – właściciel serwisu internetowego, prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczonej przepisami prawa polskiego, zawierający z OfferCloud umowę współpracy w zakresie wdrożenia i utrzymania Serwisu ogłoszeniowego w ramach serwisu internetowego Partnera.

d. Strony – OfferCloud oraz Partner

e. Panel Klienta – indywidualne konto każdego Partnera tworzone  w Panelu OfferCloud pod adresem https://panel.offercloud.pl/, oznaczone indywidualną nazwą (loginem e-mail) i hasłem podanym przez Partnera w procesie rejestracji. Konto stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym OfferCloud, w którym gromadzone są dane o Partnerze, w tym dane dotyczące nazwy (firmy) Partnera, siedziby Partnera lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru REGON, numeru KRS, adresu poczty elektronicznej, na który mają być doręczane powiadomienia i korespondencja dotycząca realizacji Umowy.

f. Umowa – należy przez to rozumieć umowę o współpracy OfferCloud
z Partnerem zawartą w formie dokumentowej na skutek zaakceptowania przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu oraz wskazaniu danych w zakresie: nazwy (firmy) Partnera, formy prawnej, siedziby Partnera lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numeru NIP, REGON oraz numeru KRS (w przypadku spółek prawa handlowego). Oferta OfferCloud i warunki współpracy Stron określone w niniejszym Regulaminie nie mogą zostać zaakceptowane przez Partnera z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian lub pod warunkiem. Przyjęcie oferty OfferCloud dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści jest nieskuteczne.

g. Cennik – wykaz opłat, stosowanych przez OfferCloud w ramach płatności za usługi świadczone w Serwisie ogłoszeniowym OfferCloud, do uiszczenia których zobowiązany jest użytkownik oferujący Towary i zamieszczający ogłoszenie w Serwisie OfferCloud. Warunkiem skorzystania przez użytkowników oferujących towary z usług Serwisu OfferCloud jest uprzednie uiszczenie opłaty w określonej wysokości. W ramach Cennika uwzględniane są opłaty jednostkowe za usługi świadczone przez OfferCloud za pośrednictwem Serwisu ogłoszeniowego takie jak: udostępnienie narzędzi do tworzenia ogłoszenia, publikacja ogłoszeniaw Serwisie, promowanie ogłoszenia w Serwisie.

h. Serwis – lokalna platforma ogłoszeniowa funkcjonująca jako Moduł, stworzona
i utrzymywana przez OfferCloud jako administratora, świadcząca na rzecz jej użytkowników usługi drogą elektroniczną, umożliwiająca użytkownikom zawieranie umów, poprzez zapewnienie możliwości zamieszczania ogłoszeń, ich publikacji i wyróżnienia a także wzajemnej komunikacji użytkowników.

§ 3 ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Celem Serwisu OfferCloud jest umożliwienie użytkownikom Serwisu zawierania umów, poprzez zapewnienie możliwości zamieszczania ogłoszeń w Serwisie, ich publikacji
  i wyróżnienia a także wzajemnej komunikacji użytkowników Serwisu.
 2. W ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy OfferCloud a Partnerem, Partner wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie Serwisu ogłoszeniowego OfferCloud w ramach portalu internetowego Partnera.
 3. OfferCloud zapewnia wdrożenie i bieżące utrzymanie Serwisu ogłoszeniowego OfferCloud
  w ramach modułu osadzonego na portalu internetowym Partnera.
 4. OfferCloud zapewnia pełną obsługę płatniczo-księgową związaną z rozliczeniem transakcji dokonywanych w ramach Serwisu ogłoszeniowego za: udostępnienie narzędzi do tworzenia przez użytkowników ogłoszeń w Serwisie, publikacji ogłoszeń w Serwisie oraz ich promowania.
 5. Partner zapewnia OfferCloud wyłączną możliwość umieszczenia na stronie internetowej Partnera Serwisu ogłoszeniowego o zasadach działania tzw. marketplace.
 6. W związku z umieszczeniem Serwisu ogłoszeniowego w ramach strony internetowej Partnera użytkownicy tej strony zyskują informację i dostęp do aktualnych ogłoszeń sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, świadczenia usług czy ofert zamiany towarów, a także możliwość samodzielnego zamieszczania ogłoszeń w Serwisie.
 7. Po utworzeniu konta w Panelu Klienta i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu Partner OfferCloud otrzymuje kod HTML, który umieszcza na swojej stronie internetowej. Kod HTML umieszczony na stronie internetowej Partnera zaczytuje z serwerów OfferCloud Serwis ogłoszeniowy OfferCloud, który jest wyświetlany bezpośrednio u Partnera na stronie internetowej jako element osadzenia.
 8. Partner odpowiada za poprawne osadzenie Serwisu w ramach strony internetowej.
 9. OfferCloud odpowiada za poprawność działania Serwisu w ramach strony internetowej Partnera pod warunkiem prawidłowego osadzenia przez Partnera Serwisu zgodnie
  z wytycznymi jakościowymi OfferCloud.
 10. OfferCloud zapewnia bieżące utrzymanie oraz przeprowadzenie wszelkich czynności serwisowych wymaganych do poprawnego działania Serwisu ogłoszeniowego
  w ramach strony internetowej Partnera.

§ 4 LICENCJA

 1. OfferCloud wskazuje, że Serwis, w tym jego wygląd, treść, zamieszczone logotypy i układ graficzny chronione są prawami autorskimi OfferCloud i stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz chroniony innymi prawami własności intelektualnej, takimi jak prawo ochrony na znak towarowy. Powyższe nie dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników.
 2. W ramach niniejszej Umowy OfferCloud udziela Partnerowi nieprzenaszalnej, licencji niewyłącznej, ograniczonej terytorialnie do zakresu działania strony internetowej Partnera, na korzystanie z Serwisu jako Utworu na następujących polach eksploatacji

  a) wprowadzanie Serwisu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera

  b) publiczne wyświetlanie na stronie internetowej Partnera, rozpowszechnianie Serwisu    online, wyłącznie w wersji elektronicznej w celach marketingowych i promocyjnych Partnera,

 3. Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania dalszej licencji bądź udostępniania Serwisu jako utworu do ponownego wykorzystania przez osoby trzecie.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas trwania Umowy o współpracy. Rozwiązanie umowy
  o współpracy skutkuje rozwiązaniem umowy licencji do Serwisu.

§ 5 CZAS TRWANIA WSPÓŁPRACY

 1. Umowa o współpracy jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Umowa o współpracy może zostać wypowiedziana przez Partnera oraz OfferCloud
  z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w którym upływa okres wypowiedzenia.
 3. Oświadczenie o wypowiedzenie umowy podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji przez Partnera lub OfferCloud przesyłane będzie drogą elektroniczną odpowiednio na adres poczty elektronicznej Partnera wskazaney w Panelu Klienta lub adres poczty elektronicznej OfferCloud: [email protected]
 4. OfferCloud ma prawo rozwiązania Umowy zawartej z Partnerem w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Wypowiedzenie Umowy w tym trybie poprzedzone zostanie pisemnym powiadomieniem skierowanym do Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Partnera podany w Panelu Klienta.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Serwisu z portalu internetowego Partnera
  z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, a przypadku rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z dniem wskazanym przez OfferCloud w oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6 PROWIZJA I ZASADY ROZLICZENIA

 1. Usługa OfferCloud świadczona za pośrednictwem Serwisu na rzecz użytkowników oferujących towary, polegająca na umożliwieniu tworzenia i publikacji ogłoszeń w Serwisie oraz promowaniu ogłoszeń jest płatna.
 2. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju i zakresu usług świadczonych przez OfferCloud na rzecz użytkowników Serwisu i jest wskazana w Cenniku dostępnym pod adresem https://offercloud.pl/cennik/.
 3. Płatność za usługi dokonywana jest przez użytkowników Serwisu za pośrednictwem dostawców usług płatniczych. Uiszczone przez użytkowników Serwisu opłaty przelewane są w całości na konto OfferCloud.
 4. Z tytułu współpracy Partnera z OfferCloud, w ramach której Partner wyraża zgodę na nieodpłatne osadzenie Serwisu ogłoszeniowego na stronie internetowej Partnera Partner nabywa prawo do prowizji od wszystkich opłat uiszczonych na rzecz OfferCloud przez użytkowników oferujących towary za pośrednictwem Serwisu osadzonego na stronie internetowej Partnera.
 5. Bazowa prowizja wynosi 25% sumy netto tych opłat. Indywidualna prowizja w wysokości przekraczającej prowizję bazową może zostać ustalona w drodze odrębnego porozumienia Stron.
 6. Prowizja rozliczana jest w okresach miesięcznych i obliczana jest w odniesieniu do sumy opłat uiszczonych na rzecz OfferCloud przez użytkowników oferujących towary za pośrednictwem Serwisu osadzonego na stronie internetowej Partnera w każdym miesiącu kalendarzowym trwania Umowy o współpracy., z zastrzeżeniem, że prowizja naliczana jest wyłącznie od transakcji dokonanych przez tych użytkowników oferujących towary, którzy dodali ogłoszenie za pośrednictwem Serwisu osadzonego na portalu internetowym Partnera. Prowizja nie jest naliczana od transakcji użytkowników, którzy dodali ogłoszenie za pośrednictwem Serwisu osadzonego na stronach internetowych innych podmiotów, pomimo że ogłoszenie takie wyświetlane jest również w Module osadzonym na stronie internetowej Partnera.
 7. OfferCloud w terminie do 7 dni od daty zakończenia miesiąca kalendarzowego
  w Panelu Klienta zamieszcza zestawienie wskazujące:
 8. a. wszystkie transakcje i opłaty uiszczone przy użyciu Modułu/Serwisu powiązanego z Partnerem na rzecz OfferCloud przez użytkowników Serwisu w ramach usług Serwisu na ich rzecz w zakresie tworzenia i publikacji ogłoszeń w Serwisie oraz promowaniu ogłoszeń.

  b. wysokość prowizji należnej Partnerowi.

 9. Kwota prowizji należnej Partnerowi wskazywana jest zawsze jako kwota netto.
 10. Na podstawie zamieszczonego przez OfferCloud zestawienia Partner wystawia fakturę VAT na kwotę należnej Partnerowi prowizji. Do kwoty tej doliczony zostaje każdorazowo podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 11. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n OfferCloud wyraża zgodę na przesyłanie przez Partnera faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Partnera. Faktury należy przesyłać na adres [email protected] lub za pośrednictwem dedykowanego narzędzia w Panelu Klienta.
 12. Zapłata prowizji należnej Partnerowi następować będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia OfferCloud faktury wystawionej przez Partnera, na adres poczty elektronicznej lub poprzez narzędzie wskazane w ust. 10 powyżej.

§ 7 WSPARCIE TECHNICZNE

 1. OfferCloud zapewnia bieżące utrzymanie Serwisu, w tym dokonywanie wszystkich czynności technicznych niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu pod warunkiem spełnienia przez Partnera wymagań jakościowych, o których mowa w §2 ust. 9.
 2. Zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Serwisu należy dokonywać drogą mailową na adres: [email protected]

§ 8 POUFNOŚĆ

 1. OfferCloud oraz Partner zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony – uzyskane w związku z realizacją Umowy o współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła („Informacje poufne”).
 2. Strony zobowiązują się :a. wykorzystywać ww. informacje jedynie w celach realizacji Umowy współpracy;b. podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje Poufne nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,c. nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części informacji poufnych z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby: tj. na potrzeby rozliczeń księgowo-podatkowych, a także dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi drugiej Strony.
 3. Obowiązki Stron wynikające z ust. 1-2 znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem Umowy.
 4. Postanowienia ust. 1-2 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji poufnych uzyskanych od drugiej Strony, które:

a. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszego paragrafu;

b. zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w stosunku do Stron;

c. zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądu;

d. zostaną podane przez jedną ze stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. OfferCloud oraz Partner zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonaniem Umowy o współpracy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego chroniące prawa osób, których dane dotyczą.
 2. OfferCloud oraz Partner oświadczają, że ich pracownicy, współpracownicy lub inne osoby posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.
 3. OfferCloud dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO wobec osób fizycznych, wykorzystując odpowiednio wzór klauzuli informacyjnej stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie OfferCloud odpowiada Inspektor Ochrony Danych, email: [email protected]

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu i zawartej na jego podstawie Umowy o współpracy są interpretowane według prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartej przez Strony Umowy o współpracy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby OfferCloud.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.